NOVA FISKALIZACIJA 2022

NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI

Narodna skupština Republike Srbije je donela novi Zakon o fiskalizaciji 17.12.2020. koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/2020 od 21.12.2020. godine i koji se primenjuje od 1. januara 2022. Nakon zakona, usvojeni su i drugi podzakonski akti koji detaljnije uređuju postupak fiskalizacije u Srbiji.

 

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA

Suštinska novina ovog sistema je da će sve transakcije u trenutku prodaje biti registrovane na serveru Poreske uprave, tako da će biti moguće pratiti prodaju u realnom vremenu.

U novom zakonu je akcenat na softveru (tj. prodajnom programu) koji će morati da bude sertifikovan od strane Poreske uprave i koji će moći biti povezan sa bilo kakvim POS štampačem koji će štampati fiskalne račune.

 

STARE FISKALNE KASE – PREPRAVKA STARIH KASA

Zbog akcenta na softveru i novom sistemu rada, većina starih fiskalnih uređaja se izbacuju iz upotrebe. Proizvođaći obećavaju da će neki od postojećih fiskalnih uređaja (modernijih – sa ugrađenim GRPS modulom) moći prilagoditi novom sistemu fiskalizacije. Detalji o mogućnostima i ceni ovih vrsti prepravki još uvek nisu dostupni.

 

NOVI FISKALNI UREĐAJI – ONLINE FISKALNE KASE

U ponudi trenutno imamo 3 sertifikovane fiskalne kase koje rade po novom modelu fiskalizacije, a uskoro očekujemo da sertifikaciju uspešno prođu još neki modeli fiskalnih kasa.

Sertifikovano programsko rešenje / sertifikovan program za prodaju preko računara takođe imamo u ponudi, kao i obične termalne štampače.

Fiskalni računi u slučaju prodaje preko računara se štampaju na običnim termalnim štampačima, sa širinom trake 57 mm / do 80 mm.

Ukida se kontrolna traka, obzirom da se sve transakcije registruju na serveru Poreske uprave u trenutku nastanka.

 

 

NAJVAŽNIJE NOVINE U ODNOSU NA STARI ZAKON

  • Registracija poslovnog prostora i poslovnih prostorija
  • Bezbednosni element kao ključni deo novog sistema. Dodeljuje ga Poreska uprava, na zahtev poreskog obveznika
  • Potrebna je stalna internet veza na prodajnom mestu putem kablovske ili mobilne mreže
  • Proširuje se krug obveznika koji su u obavezi da koriste fiskalni uređaj (EFU)
  • Fiskalizacijom se obuhvataju novi načini plaćanja kod naplate roba i usluga
  • Nema više pratećih evidencija (Dnevni izveštaj, EDI knjiga NI obrazac, EFRU knjiga..)

 

ROKOVI I DINAMIKA PRELASKA NA NOVI SISTEM FISKALIZACIJE

U cilju poštovanja krajnjeg roka za prelazak na novi sistem fiskalizacije, planira se početak prelaska već od 1. novembra 2021. godine kako bi svih oko 200,000 novih fiskalih uređaja bili uvedeni u rad do 30.04.2022.godine.

 

NOVI POJMOVI

U novom zakonu o fiskalizaciji po novom modelu se uvode novi pojmovi koje je potrebno upoznati da bi se u potpunosti mogao razumeti novi sistem fiskalizacije i način rada.

 

 

SUF – SISTEM ZA UPRAVLJANJE FISKALIZACIJOM

Sistem za upravljanje fiskalizacijom je softverska aplikacija Poreske uprave koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa, a ovlašćenim korisnicima dozvoljava pregled određenih podataka, upravlja procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreira analize i izveštaje.

 

EFU – ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJ

Elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave.

 

 

ESIR – ELEKTRONSKI SISTEM ZA IZDAVANJE RAČUNA

Elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun.

 

BE – BEZBEDNOSNI ELEMENT

Bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koriste procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka.

 

PFR – PROCESOR FISKALNIH RAČUNA

Procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, koji razmenjuje podatke sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i bezbednosnim elementom, analizira podatke o prometima, formatira podatke kao fiskalni račun, stvara elektronski potpis, prosleđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa, čuva podatke o prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave.

 

V-PFR (virtuelni)

V-PFR se odnosi na virtuelni procesor fiskalnog računa što predstavlja softver koji je priključen na Sistem upravljanja fiskalizacijom SUF. V-PFR je zapravo internet servis koji objavljuje i održava Poreska uprava. Korisnici se autentifikuju preko lokalno instaliranih digitalnih sertifikata. Računi mogu da se izdaju samo ukoliko je Internet konekcija dostupna.

 

L-PFR (lokalni)

L-PFR mora da komunicira sa ESIR-om, sa SUF-om i sa BE. L-PFR po specifikaciji može da proizvede bilo koji proizvođač uz uslov da ga odobri Poreska uprava. Iščitavanje fiskalih računa koje generiše EFU sa L-PFR elementom vrši se internet ili lokalnim iščitavanjem.

 

FISKALNI RAČUN

Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju.

 

IZGLED NOVOG FISKALNOG RAČUNA

Ovo je izgled novog fiskalnog računa izdatog na EFU po novom modelu fiskalizacije i štampan na običnom POS štampaču.

Sam fiskalni isečak je sadržajniji, a glavna stvar je QR kod koji će biti odštampan na samom fiskalnom isečku.

Skeniranjem QR koda (bilo kojim pametnim telefonom) dobija se jedinstveni link za laku proveru validnosti i evidentiranja izdatog računa na serveru Poreske uprave.

Izgled novog fiskalnog računa, online fiskalne kase

Više informacija o fiskalnom računu i ostale detalje možete pročitati u Tehničkom vodiču koji je objavila Poreska uprava i koji je u primeni od 01. jula 2021.

 

TREND – PREDSTAVLJANJE MODELA NOVE FISKALIZACIJE NA PORTALU MOJBECEJ.RS

 

 

 

 

NOVI MODEL FISKALIZACIJE – VIDEO

 

 

OSTALI DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Linkovi za programere: