NOVA FISKALIZACIJA 2022

NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI

Narodna skupština Republike Srbije je donela novi Zakon o fiskalizaciji 17.12.2020. koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/2020 od 21.12.2020. godine i koji se primenjuje od 1. januara 2022. Nakon zakona, usvojeni su i drugi podzakonski akti koji detaljnije uređuju postupak fiskalizacije u Srbiji.

 

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA

Suštinska novina ovog sistema je da će sve transakcije u trenutku prodaje biti registrovane na serveru Poreske uprave, tako da će biti moguće pratiti prodaju u realnom vremenu.

U novom zakonu je akcenat na softveru (tj. prodajnom programu) koji će morati da bude sertifikovan od strane Poreske uprave i koji će moći biti povezan sa bilo kakvim POS štampačem koji će štampati fiskalne račune.

 

STARE FISKALNE KASE – PREPRAVKA STARIH KASA

Zbog akcenta na softveru i novom sistemu rada, većina starih fiskalnih uređaja se izbacuju iz upotrebe. Proizvođaći obećavaju da će neki od postojećih fiskalnih uređaja (modernijih – sa ugrađenim GRPS modulom) moći prilagoditi novom sistemu fiskalizacije. Detalji o mogućnostima i ceni ovih vrsti prepravki još uvek nisu dostupni.

 

NOVI FISKALNI UREĐAJI – ONLINE FISKALNE KASE

Još ih nema u ponudi ali se očekuje da će ih proizvođači ponuditi u najskorije vreme, i to kako u klasičnoj formi, tako i u obliku programskih rešenja za računare, tablete i mobilne telefone.

Fiskalni računi će se moći štampati na običnim termalnim POS štampačima (sa širinom trake najmanje 57 mm).

Ukida se kontrolna traka, obzirom da se sve transakcije registruju na serveru Poreske uprave u trenutku nastanka.

 

 

NAJVAŽNIJE NOVINE U ODNOSU NA STARI ZAKON

  • Registracija poslovnog prostora i poslovnih prostorija
  • Bezbednosni element kao ključni deo novog sistema. Dodeljuje ga Poreska uprava, na zahtev poreskog obveznika
  • Potrebna je stalna internet veza na prodajnom mestu putem kablovske ili mobilne mreže
  • Proširuje se krug obveznika koji su u obavezi da koriste fiskalni uređaj (EFU)
  • Fiskalizacijom se obuhvataju novi načini plaćanja kod naplate roba i usluga
  • Nema više pratećih evidencija (Dnevni izveštaj, EDI knjiga NI obrazac, EFRU knjiga..)

 

ROKOVI I DINAMIKA PRELASKA NA NOVI SISTEM FISKALIZACIJE

U cilju poštovanja krajnjeg roka za prelazak na novi sistem fiskalizacije, planira se početak prelaska već od 1. novembra 2021. godine kako bi svih oko 200,000 novih fiskalih uređaja bili uvedeni u rad do 30.04.2022.godine.

 

NOVI POJMOVI

U novom zakonu o fiskalizaciji po novom modelu se uvode novi pojmovi koje je potrebno upoznati da bi se u potpunosti mogao razumeti novi sistem fiskalizacije i način rada.

 

 

SUF – SISTEM ZA UPRAVLJANJE FISKALIZACIJOM

Sistem za upravljanje fiskalizacijom je softverska aplikacija Poreske uprave koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa, a ovlašćenim korisnicima dozvoljava pregled određenih podataka, upravlja procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreira analize i izveštaje.

 

EFU – ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJ

Elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave.

 

 

ESIR – ELEKTRONSKI SISTEM ZA IZDAVANJE RAČUNA

Elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun.

 

BE – BEZBEDNOSNI ELEMENT

Bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koriste procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka.

 

PFR – PROCESOR FISKALNIH RAČUNA

Procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, koji razmenjuje podatke sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i bezbednosnim elementom, analizira podatke o prometima, formatira podatke kao fiskalni račun, stvara elektronski potpis, prosleđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa, čuva podatke o prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave.

 

V-PFR (virtuelni)

V-PFR se odnosi na virtuelni procesor fiskalnog računa što predstavlja softver koji je priključen na Sistem upravljanja fiskalizacijom SUF. V-PFR je zapravo internet servis koji objavljuje i održava Poreska uprava. Korisnici se autentifikuju preko lokalno instaliranih digitalnih sertifikata. Računi mogu da se izdaju samo ukoliko je Internet konekcija dostupna.

 

L-PFR (lokalni)

L-PFR mora da komunicira sa ESIR-om, sa SUF-om i sa BE. L-PFR po specifikaciji može da proizvede bilo koji proizvođač uz uslov da ga odobri Poreska uprava. Iščitavanje fiskalih računa koje generiše EFU sa L-PFR elementom vrši se internet ili lokalnim iščitavanjem.

 

FISKALNI RAČUN

Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju.

 

IZGLED NOVOG FISKALNOG RAČUNA

Ovo je izgled novog fiskalnog računa izdatog na EFU po novom modelu fiskalizacije i štampan na običnom POS štampaču.

Sam fiskalni isečak je sadržajniji, a glavna stvar je QR kod koji će biti odštampan na samom fiskalnom isečku.

Skeniranjem QR koda (bilo kojim pametnim telefonom) dobija se jedinstveni link za laku proveru validnosti i evidentiranja izdatog računa na serveru Poreske uprave.

Izgled novog fiskalnog računa, online fiskalne kase

Više informacija o fiskalnom računu i ostale detalje možete pročitati u Tehničkom vodiču koji je objavila Poreska uprava i koji je u primeni od 01. jula 2021.

 

NOVI MODEL FISKALIZACIJE – VIDEO

OSTALI DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Linkovi za programere: